Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ)
http://www.mnec.gr/
Ιστοχώρος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τις Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
http://www.sdit.mnec.gr/el#
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ ΑΕ)
http://www.mou.gr/index.asp?a_id=46
Ιστοχώρος του Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 (Κοινοτικές πρωτοβουλίες - Ταμείο Συνοχής)
http://www.hellaskps.gr/
Ιστοχώρος για την αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΚΠΣ 2000-2006)
http://www.info3kps.gr/
Ιστοχώρος σχετικά με τις ενισχύσεις προς επενδυτικά σχέδια που διαχειρίζεται το ΥΠΟΙΟ, δηλαδή τον Επενδυτικό Νόμο και τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ που υλοποιούνται μέσω των τραπεζών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
http://www.ependyseis.gr/
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα νέο Σύστημα Πληροφόρησης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται από τους κανονισμούς εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων
http://www3.mnec.gr/ergorama/ops_last_news.asp
Ιστοχώρος της ΕΥΔ του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2000-2006
http://www.tebo.gr/myweb4/toppage4.htm
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)
http://www.minenv.gr/
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων: Ιστοχώρος της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με πληροφορίες για τις συμβάσεις δημοσίων έργων
http://www.ggde.gr/ggde/
Ιστοχώρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
http://www.ametro.gr/page/
Ιστοχώρος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
http://www.egnatia.gr/page/
Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ)
http://www.ypan.gr/
Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών
http://www.gge.gr/3/
Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Ιστοχώρος της ΓΓΕ του ΥΠΑΝ με πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
http://www.gge.gr/home/index.html


Σημείωση υπεύθυνου ύλης ιστοσελίδας
Οι παραπάνω χρήσιμες συνδέσεις παρέχονται για την διευκόλυνση της ενημέρωσης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. Η ΜΟΠΑΔΙΣ δεν υπέχει ευθύνη για την εγκυρότητα των συνδέσεων ή για τις πληροφορίες που περιέχουν οι αντίστοιχες ιστοσελίδες. Στην περίπτωση αντιμετώπιση προβλημάτων, παρακαλούμε για την γνωστοποίηση λεπτομερειών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mopadis@cieel.gr.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.