Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Δημόσιες Συμβάσεις
Internal Market DG XV
Ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης XV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπεύθυνης για την εσωτερική αγορά και τις οικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα δημοσίων συμβάσεων) για τις δημόσιες συμβάσεις με πληροφορίες για παραβάσεις των κοινοτικών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις από τα Κράτη - Μέλη
http://europa.eu.int/comm/dgs/
EIPA (European Institute of Public Administration)
Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας στο Μάαστριχ της Ολλανδία με πολλές χρήσιμες πληροφορίες και συνδέσεις για θέματα δημοσίων συμβάσεων
http://www.eipa.nl/
EPIN (European Procurement Information Network)
H Ιστοσελίδα αυτή αποτελεί ένα εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης (business development tool), το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων προκηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ
http://www.epin.org/
Tenders Electronic Daily (TED)
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει ότι οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων τα ποσά υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, το οποίο ποικίλλει αναλόγως του είδους των συμβάσεων, πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, τεύχος S, με δωρεάν πρόσβαση του κοινού. Η βάση δεδομένων TED απαντά σε αυτή την απαίτηση.
http://ted.publications.eu.int
SIMAP
Το Σύστημα πληροφόρησης για τις δημόσιες Συμβάσεις (ΣΠΔΣ) αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Παρέχει ένα γενικό πλαίσιο το οποίο ευνοεί τους κανονισμούς, τη νομοθεσία τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές συνδέσεις· έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή για τις προκηρύξεις των διαγωνισμών ενόψει της δημοσίευσής τους στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας κοινό λεξιλόγιο υπηρεσία κοινοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή· βήμα συζητήσεων· αναζήτηση στη βάση δεδομένων TED και σε άλλους δικτυακούς τόπους.
http://simap.eu.int/EL/pub/src/welcome.htm
Υπηρεσία Δημοσιεύσεων της ΕΕ
Στις σελίδες της υπηρεσίας δημοσιεύσεων θα βρείτε περισσότερες πρακτικές συμβουλές για τη δημοσίευση και την αναζήτηση μιας προσφοράς.
http://publications.eu.int/general/el/index_el.htm
Cordis
Η κοινοτική υπηρεσία πληροφόρησης για την έρευνα και την ανάπτυξη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Η υπηρεσία CORDIS σας βοηθά να συμμετέχετε σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, να βρίσκετε εταίρους και να ανταλλάσσετε τις ιδέες σας.
http://www.cordis.lu/en/home.html
Europeaid Cooperation Office
H Υπηρεσία Συνεργασίας EuropeAid Cooperation Office είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση του συνόλου των μέσων εξωτερικής ενίσχυσης της Επιτροπής που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, εκτός από τα προενταξιακά μέσα (Phare, Ispa, Sapard), τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες, την μακροοικονομική ενίσχυση, την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και το ειδικό ταμείο ταχείας ανταπόκρισης.
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_el.htm
Όργανα
Europa
Δικτυακός τόπος με χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με νέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμικά όργανα, πολιτικές και ένα αλφαβητάριο βασικών πληροφοριών.
http://europa.eu.int/
EU Commission
τα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά.
http://europa.eu.int/comm/
Court of Justice
Court of Justice and Court of First Instance
το Δικαστήριο εξασφαλίζει την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
http://europa.eu.int/cj/en/
The Council of the EU
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αντιπροσωπεύει τα μεμονωμένα κράτη μέλη.
European Parliament
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης και εκλέγεται άμεσα από αυτούς.
EU Presidency
Current Presidency site and schedule for next few years.
ECA European Court of the Auditors
το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Ένωσης.
EIB European Investment Bank
η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί τα επενδυτικά σχέδια της Ένωσης.
CES Comité Economique et Social
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) συστήθηκε το 1957 με την Συνθήκη της Ρώμης και είναι συμβουλευτικό όργανο το οποίο εκπροσωπεί τους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους αγρότες, τους καταναλωτές και τις υπόλοιπες ομάδες συμφερόντων που απαρτίζουν συλλογικά την "οργανωμένη κοινωνία των πολιτών". Παρουσιάζει τις απόψεις τους και υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους σε συζητήσεις πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
http://www.esc.eu.int/pages/intro_el.htm
CoR Committee of the Regions
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΤΠ) αποτελεί πολιτική συνέλευση η οποία παρέχει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
http://www.cor.eu.int
Committee of the Regions
η Επιτροπή των Περιφερειών εκπροσωπεί την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή διοίκηση.
European Ombudsman (EO)
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προφυλάσσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης από κρούσματα κακής διοίκησης.
http://europa.eu.int/institutions/ombudsman/index_el.htm
European Central Bank (ECB)
Η Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίκαιρες ειδήσεις, πληροφορίες για το Ευρώ, χρήσιμες συνδέσεις με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες κ.ο.κ.
http://www.ecb.int/
Συνδεδεμένα Όργανα
Associated Institutes
Institutes of Public Administration in European Countries
CELSIG
European Liaison Committee on Services of General Interest
http://www.celsig.org/indexGB.htm
Centre for European Policy Studies
CEPS - Think tank on European Integration
College of Europe
Postgraduate education
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
http://www.ebrd.com
Ο ιστοχώρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη με αναφορές στην πολιτική προμηθειών που εφαρμόζει.
EPC
European Policy Centre
European University Institute
Institute for Postgraduate Research
Phare
http://europa.eu.int/comm/enlargement/
Ιστοστελίδα με πληρφορίες για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Phare
The United States Mission to the European Union
www.useu.be
UNPAN
United Nations Online Network in Public Administration and Finance
http://www.unpan.org
World Wide European Integration Events Calendar
A very neat calendar style list of events from all around the world to do with European Integration. Provides links to the institute and to the event itself.
Eur-Lex
Information on European Union Law: Official Journal; Treaties (consolidated); Treaties in the process of ratification; Community legislation in force (officially open Sept. 98); Consolidated texts; Case-law
Prelex
Monitoring of decision-making process between Institutions
TheLegislative Observatory
News and general information. All procedures on key topics in the European Union. Procedures and follow-up: SEARCH. Forecasts and results
SCAD SCADPLUS
Bibliographical European Database
The European Public Affairs Directory
The European Public Affairs Directory


Σημείωση υπεύθυνου ύλης ιστοσελίδας
Οι παραπάνω χρήσιμες συνδέσεις παρέχονται για την διευκόλυνση της ενημέρωσης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. Η ΜΟΠΑΔΙΣ δεν υπέχει ευθύνη για την εγκυρότητα των συνδέσεων ή για τις πληροφορίες που περιέχουν οι αντίστοιχες ιστοσελίδες. Στην περίπτωση αντιμετώπιση προβλημάτων, παρακαλούμε για την γνωστοποίηση λεπτομερειών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mopadis@cieel.gr.

Αρχή

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.