Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

CPV
Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (Common Procurement Vocabulary)
Το CPV είναι ένα σύστημα τυποποίησης των όρων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων και δημιουργήθηκε για τη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Η χρήση των τυποποιημένων όρων του CPV διευκολύνει τους οικονομικούς φορείς να εντοπίσουν προκηρύξεις που τους ενδιαφέρουν. Η τρέχουσα έκδοση είναι η έκδοση CPV 2008, που υιοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 και ισχύει από 15.9.2008 και ώρα 15.00 Βρυξελλών (16.00 Ελλάδος). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CPV και τη χρήση του συμβουλευτείτε τον Οδηγό CPV.
 
CPC
Κεντρική ταξινόμηση των προϊόντων (Central Product Classification)
Η χρήση της ονοματολογίας CPC είναι υποχρεωτική στις προκηρύξεις για την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών. Η CPC είναι μια ταξινόμηση προϊόντων βάσει των φυσικών χαρακτηριστικών των αγαθών ή της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών.
 
NACE
Γενική Ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (General Nomenclature of Economic Activities)
Η χρήση της ονοματολογίας NACE είναι υποχρεωτική στις προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσίων έργων. Η κλάση 50 της NACE περιλαμβάνει αναλυτικά όλους τους ειδικούς κωδικούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οικοδομικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού.
 
CPA
Στατιστική Ταξινόµηση Προϊόντων κατά Δραστηριότητα (Classification of Products by Activity)
Η χρήση της ονοματολογίας CPA είναι υποχρεωτική στις προκηρύξεις συμβάσεων προμηθειών.
 
NUTS
Στατιστική Ονοματολογία Εδαφικών Ενοτήτων (Nomenclature des Units Territoriales Statistiques)
Η ονοματολογία NUTS περιλαμβάνει ειδικά γεωγραφικά όρια, τα οποία έχουν χαραχθεί για λόγους στατιστικής. Κωδικοί NUTS Ελλάδας
 
Παραρτήματα IA και IB της οδηγίας 92/50/EΟΚ
Ταξινόμηση συμβάσεων υπηρεσιών σε κατηγορίες ανά αντικείμενο.
 
Παράρτηµατα XVIA και XVIB της οδηγίας 93/38/EΟΚ
Ταξινόμηση συμβάσεων υπηρεσιών σε κατηγορίες ανά αντικείμενο.
 
ISO 639 language codes
Κωδικοί ISO για γλώσσες.
 
ISO 4217 currency codes
Κωδικοί ISO για νομισματικές μονάδες.
 
ISO 3166 codes for countries
Κωδικοί ISO για χώρες.
 
Κωδικοί Μονάδων Μέτρησης
Κωδικοί Μονάδων Μέτρησης διαστάσεων, χρόνου κλπ.
ΑρχήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.