Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

Παρακολούθηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη


Σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές της η ΜΟΠΑΔΙΣ:
διενεργεί προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας στο προσυμβατικό στάδιο μεγάλου μέρους των εθνικών δημοπρατούμενων συμβάσεων έργων και τεχνικών υπηρεσιών (προκαταρκτική / περιοδική ενδεικτική ενημέρωση, περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη, ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης)
παρέχει συντονισμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε έγγραφα και προφορικά ερωτήματα των ελληνικών αναθετουσών αρχών
εκπονεί Κανονισμούς Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών, καθώς και Τεύχη Δημοπράτησης
προσφέρει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς αναθέτουσες αρχές στην βάση ειδικής σύμβασης


Έρευνα – Τεκμηρίωση


Στα πλαίσια της ερευνητικής της δραστηριότητας η ΜΟΠΑΔΙΣ :
παρακολουθεί όλες τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, αποσαφηνίζει δυσνόητες κοινοτικές διατάξεις και συντελεί στην παγίωση ενιαίων κανόνων σε θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του σχετικού δικαίου
εκδίδει συμβουλευτικούς Οδηγούς-Εγχειρίδια και την νομική επιθεώρηση «Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις»
οργανώνει βιβλιογραφική και νομολογιακή βάση δεδομένων
διατηρεί Ιστοσελίδα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων


Διεθνής δράση


Δραστηριοποιούμενη σε διεθνές επίπεδο η ΜΟΠΑΔΙΣ :
παρέχει στα πλαίσια σχετικής σύμβασης συμβουλευτική υποστήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε ζητήματα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων και του αντιστοίχου εθνικού δικαίου μεταφοράς
συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δημοσίων Συμβάσεων
λειτουργεί, τέλος, ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών αρχών και αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντελώντας στην δημιουργία μίας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και βελτιώνοντας αισθητά την εικόνα της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.