Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

Ίδρυση


Στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής για καθιέρωση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έθεσε σε εφαρμογή ένα -αρχικά πιλοτικό και ήδη σε μόνιμη βάση- σχέδιο λειτουργίας ενός ενιαίου εθνικού συστήματος ελέγχου της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και παροχής νομικής - τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στις εθνικές αναθέτουσες αρχές.

Προχώρησε έτσι από την 1η Ιανουαρίου 1997 στην ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, η οποία στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στην Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία της Μονάδας διέπεται σήμερα από τρεις εγκυκλίους (521/08.01.97, 10543/31.03.97 και 5527/11.02.99), που ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών έναντι αυτής.

Η αναληφθείσα από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρωτοβουλία ήρθε να καλύψει ένα πραγματικό κενό, την απουσία δηλαδή συντονισμένης συμβουλευτικής υποστήριξης προς τις αναθέτουσες αρχές της χώρας από έναν θεσμοθετημένο φορέα σε όλες τις φάσεις ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών. Η ίδρυση μάλιστα της Μονάδας το 1997 αποτέλεσε καινοτομία, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο, και οδηγό για ανάλογες πρωτοβουλίες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λειτουργία


Ήδη η Μονάδα συνεργάζεται σήμερα με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση παγίωσης ενιαίων κανόνων σε θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων, ενώ για μεγάλο διάστημα εκπροσωπήθηκε μέσω του καθηγητή Βασίλειου Σκουρή, Προέδρου του ΔΕΚ, στην Συμβουλευτική Επιτροπή για το Άνοιγμα των Δημοσίων Συμβάσεων (Advisory Committee for the Opening-Up of Public Procurement, ACOPP).

Σε όλες σχεδόν τις διακηρύξεις που ελέγχθηκαν από το 1997 μέχρι σήμερα εντοπίσθηκαν λάθη και παραλείψεις. Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας οδήγησε συχνά σε αποφυγή εμπλοκών και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές, ενώ και ο κατασταλτικός έλεγχος αποδείχθηκε χρήσιμος οδηγώντας σε επαναπροκήρυξη διαγωνισμών και αποφυγή καταγγελιών των υπό σύναψη συμβάσεων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λείπουν βέβαια ακόμη και σήμερα οι περιπτώσεις επανάληψης στερεότυπων λαθών ή αυθαιρεσίας από συγκεκριμένες αναθέτουσες αρχές, παρά τις υποδείξεις της Μονάδας. Σε γενικές ωστόσο γραμμές η Μονάδα συνεργάζεται αγαστά με τις ελληνικές υπηρεσίες, γεγονός που αποδεικνύεται από την ολοένα αυξανόμενη αποδοχή των παρατηρήσεων της και την αύξηση των αποδεκτών των συμβουλών της.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.