Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Ίδρυση


Το 1997 και με στόχο την καθιέρωση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων τέθηκε σε εφαρμογή ένα ενιαίο εθνικό σύστημα ελέγχου και παροχής νομικής-τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στις ελληνικές αναθέτουσες αρχές. Μόνο η Ελλάδα και η Σουηδία διέθεταν την εποχή εκείνη ανάλογη συμβουλευτική δομή και υπό την έννοια αυτή η ίδρυση της ΜοΠαΔιΣ αποτέλεσε οδηγό για ανάλογες πρωτοβουλίες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η τεχνογνωσία και το προσωπικό της ΜοΠαΔιΣ χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη δημιουργία και στελέχωση νέων δομών ελέγχου, μεταξύ των οποίων η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της η ΜοΠαΔιΣ συνεργάζεται αγαστά με τις αναθέτουσες αρχές, γεγονός που αποδεικνύεται από την ολοένα αυξανόμενη αποδοχή των παρατηρήσεων της και την αύξηση των αποδεκτών των συμβουλών της. Συνεργάζεται επίσης με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση παγίωσης ενιαίων κανόνων σε θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.